Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กฏหมาย และระเบียบต่างๆ
บริการประชาชนตามภารกิจหลัก
จำนวนผู้เข้าชม
Website counter
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแผนงานสาธารณสุข งานสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด และงานเผยแพร่และฝึกอบรม
1.1 แผนงานสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานวางแผนด้านสาธารณสุข
(2) งานจัดทำแผนตามโครงการบริหารสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น โดยประสาน แผนกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จังหวัด
(3) งานประสานแผนการปฏิบัติงานหน่วยงานต่างๆจากผลการปฏิบัติงานหรือรายงานของกระทรวง สาธารณสุข ประจำเดือนของเทศบาล
(4) งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำเดือนของเทศบาล
(5) งานข้อมูล ข่าวสาร จัดทำและสนับสนุนระเบียบและรายงานให้หน่วยงานต่างๆ ทีเกี่ยวข้อง
(6) งานประเมินผลทางด้านการสาธารณสุข
(7) งานนิเทศและติดตามผลงานทางด้านสาธารณสุข
(8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
(2) งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
(3) งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(4) งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ
(5) งานสุขาภิบาลโรงงาน
(6) งานชีวอนามัย
(7) งานฌาปนกิจ
(8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3 งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานกวาดล้างทำความสะอาด
(2) งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย การขนถ่ายมูลฝอยภายในเขตเทศบาล การลดปริมาณมูลฝอย
(3) งานขนถ่ายขยะมูลฝอย
(4) งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.4 งานเผยแพร่และฝึกอบรม
(1) งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข
(2) งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
(3) งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
(4) งานประเมินผล
(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายบริการสาธาณสุข
มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ

2.1 งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานด้านสุขศึกษา
(2) งานอนามัยโรงเรียน
(3) งานอนามัยแม่และเด็ก
(4) งานวางแผนครอบครัว
(5) งานสาธารณสุขมูลฐาน
(6) งานโภชนาการ
(7) งานสุขภาพจิต
(8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) ป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
(2) งานควบคุมแมลงและพาหนะนำโรค
(3) งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
(4) งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด
(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานต่างๆ ดังนี้

3.1 งานสุขาภิบาล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
(1) การส่งเสริมพัฒนาการสุขาภิบาล
(2) การออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเกาะจันทร์ ซึ่งเป็นการ ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร สถานที่แต่งผม-เสริมสวย
(3) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3.2 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมควบคุมมลพิษและเหตุรำคาญ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
(1) การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
(2) การควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ เสียง และอื่นๆ
(3) การป้องกันและระงับเหตุรำคาญตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จาก แหล่งน้ำ ทางระบายน้ำ และเหตุรำคาญอันเกิดจากกลิ่น แสง รังสี เสียง ความ ร้อน ฯลฯ
(4) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4. งานธุรการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายและงานดังต่อไปนี้ มีหน้าที่เกี่ยวข้องการรับ – ส่ง หนังสือ เก็บและค้นหนังสือรวบรวมข้อมูล ร่าง โต้ตอบหนังสือ บันทึกย่อเรื่อง คัดสำเนา พิมพ์ตรวจทานหนังสือ ดูแลรักษาเบิก จ่ายพัสดุครุภัณฑ์ เก็บรักษาเอกสารและระเบียบ ต่างๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

อ่าน 1671 ครั้ง