Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กฏหมาย และระเบียบต่างๆ
บริการประชาชนตามภารกิจหลัก
จำนวนผู้เข้าชม
Website counter
กองคลัง

กองคลัง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน งานตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสาร ทางการจ่ายเงิน งานการจ่ายเงิน และตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญ งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท งานผลประโยชน์ กิจการพาณิชย์ งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน งานการจัดซื้อและการจัดจ้างต่างๆ งานการ ซ่อมบำรุงและรักษา งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ งานการตรวจสอบ การรับจ่ายพัสดุ และการเก็บรักษาพัสดุ งานการ จำหน่าย งานจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบและงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
2. งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
3. งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
4. งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญจ่าย
5. งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
6. งานจัดทำรายงานการเงินประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่นๆ
7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานผลประโยชน์ และกิจการพาณิชย์และงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

ด้านผลประโยชน์
1. งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
2. งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)
3. งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ
4. งานพิจารณาประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอ พนักงาน เจ้าหน้าที่
5. งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
6. งานจัดเก็บและชำระรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
7. งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียน เงินผลประโยชน์ และ ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน
8. งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
9. งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน
10. งานเก็บรักษา และเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ
11. งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
12. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนารายได้
1. งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้อื่นๆ ของเทศบาล
2. งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
3. งานแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
4. งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และรายได้อื่น
5. งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร
6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานเร่งรัดรายได้
1. งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า
2. งานตรวจสอบ และจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือคำร้องภายในกำหนด และ รายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆภายในกำหนดของแต่ละปี
3. งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด
4. งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นภายในกำหนด
5. งานประสานงานกับฝ่ายนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบฯ และไม่ ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
6. งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
7. งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเร่งรัดรายได้
8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานแผนที่ภาษี
1. งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท. 1-6,9,11,12,17)
2. งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
3. งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ชำระภาษี
4. งานจัดเก็บและดูแลทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่างๆ
5. งานจัดทำรายงานประจำเดือน
6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
1. งานควบคุมดูแลจัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
2. งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่และข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
3. งานบริการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน และข้อมูลผู้ชำระภาษี
4. งานบริการข้อมูลผู้ชำระภาษี
5. งานบริการตรวจสอบข้อมูลและรับรองสำเนา
6. งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
7. งานประชาสัมพันธ์งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
8. จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ
9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

อ่าน 1875 ครั้ง