Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กฏหมาย และระเบียบต่างๆ
บริการประชาชนตามภารกิจหลัก
จำนวนผู้เข้าชม
Website counter

นายภูกิจ  หิรัญญสุทธิ์

ปลัดเทศบาล

 

 

รองปลัดเทศบาล

 


 

นางวริฏฐา  จำนงนาญ

ผู้อำนวยการกองคลัง

(กองคลัง)

 

นางสาวเกศรินทร์  เศรษฐกิจ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(สำนักปลัดเทศบาล)

 
สิบเอกธนภณ  คลี่บาน
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง
(กองช่าง)
 

นายรัตนชาติ  เข็มจรูญ

รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา

(กองการศึกษา)

 

 

 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

อ่าน 2193 ครั้ง