Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กฏหมาย และระเบียบต่างๆ
บริการประชาชนตามภารกิจหลัก
จำนวนผู้เข้าชม
Website counter
สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาลมีหน้าที่รับผิดชอบ แยกเป็นงานพัฒนาชุมชน งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์ งานแผนและงบประมาณ งานนิติการ งานทะเบียนราษฎร์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
2. งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
3. งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก 
4. งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงาน 
5. งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 
6. งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 
7. งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง 
8. งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษา และดูงานการศึกษาต่อขอรับทุนการศึกษา 
9. งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ การเพิ่มค่าจ้างพนักงานจ้างการให้บำเหน็จ ความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
10. งานสวัสดิการ งานลาประเภทต่างๆ ของพนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
11. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
1. งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล
2. งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล
3. งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน หรือปัญหาข้อ ขัดข้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุง และแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธกับนโยบายของประเทศ
5. รวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศ งานสารนิเทศ
6. งานบริการข้อมูลข่าวสาร
7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


งานแผนงานและงบประมาณ งานด้านจัดทำงบประมาณ
1. งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่างๆทราบและดำเนินการ 
2. งานรวบรวมข้อมูลสถิติจากฝ่ายต่างๆ และวิเคราะห์งบประมาณ
3. งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ 
4. งานจัดทำงบประมาณประจำปีของเทศบาลและงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
5. งานศึกษาหาฐานรายได้ใหม่ๆของเทศบาล 
6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานรวบรวมวิเคราะห์ และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผล 
2. งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
3. งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก 
4. งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ – รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต 
5. งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี 
6. งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
7. งานประสานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปโภคในเขตเทศบาลและ หน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน


งานทะเบียนราษฎรและบัตร มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
2. งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
3. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
2. งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
3. งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและ ระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย
4. งานตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ
5. งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
7. งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
8. งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9. งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
10. งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ
11. งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
12. งานมวลชนต่างๆ เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ
13. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตน
2. งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
3. งานจัดระเบียบชุมชน
4. งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการชุมชน
5. งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชน
6. งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยสุขาภิบาล
7. งานสนับสนุนส่งเสริมสวัสดิการสังคมในเขตเทศบาล งานด้านสังคมสงเคราะห์งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
8. งานด้านชุมชนเมือง
9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

อ่าน 2439 ครั้ง