Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กฏหมาย และระเบียบต่างๆ
บริการประชาชนตามภารกิจหลัก
จำนวนผู้เข้าชม
Website counter

การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร Downloadเอกสารได้ที่นี้

การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ Downloadเอกสารได้ที่นี้

การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน Downloadเอกสารได้ที่นี้

การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย%2Fบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร Downloadเอกสารได้ที่นี้

การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร Downloadเอกสารได้ที่นี้

การขอเลขที่บ้าน Downloadเอกสารได้ที่นี้

การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว Downloadเอกสารได้ที่นี้

การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20%2F1 Downloadเอกสารได้ที่นี้

การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง Downloadเอกสารได้ที่นี้

การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลหรือขอตั้งชื่อสกุลใหม่   Downloadเอกสารได้ที่นี้

การจดทะเบียนพาณิชย์ %28ตั้งใหม่%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา Downloadเอกสารได้ที่นี้

การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา Downloadเอกสารได้ที่นี้

การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เลิกประกอบพาณิชยกิจ%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา Downloadเอกสารได้ที่นี้ 

การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน Downloadเอกสารได้ที่นี้

การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย Downloadเอกสารได้ที่นี้

การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน  Downloadเอกสารได้ที่นี้

การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร Downloadเอกสารได้ที่นี้

การทำสำเนาและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล Downloadเอกสารได้ที่นี้

การเปลี่ยนชื่อตัว ตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง Downloadเอกสารได้ที่นี้

การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการสมรส กรณีคู่สมรสประสงค์จะใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งหรือใช้ชื่อสกุลเดิมของตน Downloadเอกสารได้ที่นี้

การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม Downloadเอกสารได้ที่นี้

การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด Downloadเอกสารได้ที่นี้

 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น Downloadเอกสารได้ที่นี้

การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน Downloadเอกสารได้ที่นี้

           

อ่าน 324 ครั้ง